Předpisy

PODMÍNKY PRODEJE

vytvořeny dne 07.12.2018 podnikatelem firmy Izomar Ewa Strzewiczek, definují pravidla související s nákupem v rámci internetového obchodu dostupného na https://uszczelnianie.com.pl/shop

Pro zajištění větší transparentnosti byl prodejní řád rozdělen do 3 funkčních částí:

 1. Všeobecné podmínky prodeje Podmínky prodeje platné v obchodě, zejména informace o pravidlech pro zadávání objednávek a.
  plnění smlouvy, informace o dostupných formách platby a doručení, jakož i o způsobech reklamace a odstoupení od smlouvy.
 2. Pravidla pro poskytování služeb elektronickou cestou Pravidla pro fungování Obchodu, zejména informace o podmínkách používání
  virtuálního košíku a objednávkového formuláře a také definování technických podmínek, které by měly být v souladu s webovým prohlížečem a počítačem uživatele.
 3. Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie Informace o soukromí uživatelů a zejména jaké informace jsou
  uložené na zařízení uživatele a o anonymních statistikách, shromážděných pro lepší pochopení potřeb
  uživatelů a optimalizaci obchodu.

Zaměstnanci obchodu poskytují komplexní informace v polštině o vlastnostech zboží dostupného v obchodě a o problémech souvisejících s Prodejním řádem. Služba je dostupná na telefonu 510 158 141 v hodinách 08-21 v pracovní dny nebo prostřednictvím e-mailu ( také v jiných jazycích ) na adrese izomar@uszczelnianie.com.pl, na který odpovídáme do 24 hodin.

Prodávající uplatňuje kodex eCommerce Fair Code of Good Practices in Electronic Commerce Play, jejíž obsah je dostupný na http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play, proto tedy pokud existuje ustanovení tohoto obchodního řádu které je v rozporu s tímto kodexem nebo utváří práva a povinnosti spotřebitele způsobem v rozporu s dobrými mravy a hrubě porušujícím její zájem, pak toto ustanovení není závazné.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

1. DEFINICE

Prodávající: podnikatel vystupující pod jménem Izomar Ewa Strzewiczek s číslem Regon: 363759873 a číslem NIP: 6441811392, zapsaným v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem hospodářství;

Sídlo prodávajícího: ul. Armii Krajowej 96, 41-216 Sosnowiec;

Korespondenční adresa prodávajícího: ul. Zakawie 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza;

Objednatel:  osoba zadávající Objednávku v Obchodě a strana Kupní smlouvy v případě jejího uzavření s Prodávajícím;

Obchod:  webová stránka dostupná na https://uszczelnianie.com.pl/shop, jejímž prostřednictvím prodávající poskytuje služby uvedené v Pravidlech pro poskytování elektronických služeb za účelem uzavření kupní smlouvy;

Objednávka:  schválení objednávkového formuláře dostupného v Obchodě, ve kterém je interaktivní tlačítko nebo schvalovací odkaz označeno slovy „objednávka s povinností platby“ nebo jiným ekvivalentním, jednoznačným zněním;

Spotřebitel:  objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných předpisů;

Kupní smlouva:  kupní smlouva uzavřená na dálku mezi prodávajícím a objednatelem v rozsahu položek uvedených v objednávce a za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Informace uvedené v Obchodě, zejména o cenách, představují výzvu k uzavření kupní smlouvy a nejsou nabídkou k prodeji.
 2. Chcete-li zakoupit položky prezentované v obchodě, musíte zadat objednávku.
 3. Objednávka musí kromě uvedení druhu a počtu položek a výběru způsobu platby a doručení obsahovat následující údaje:
  1. příjmení a jméno
  2. telefonní číslo
  3. e-mailovou adresu
  4. dodací adresu
  5. Daňové identifikační číslo

   

 4. Údaje zadané Objednatelem do Objednávky musí být aktuální a pravdivé. Pravidla ochrany osobních údajů poskytovaných Objednatelem jsou uvedena v kapitole 7. Ochrana osobních údajů.
 5. Prodávající neposkytuje mechanismy pro ověření správnosti údajů zadaných Objednatelem, s výjimkou mechanismů pro kontrolu jejich úplnosti. Objednatel může kdykoliv opravit chyby při zadávání údajů do Objednávky.
 6. Prodávající obdrží informace o Objednávkách zadaných prostřednictvím Obchodu v pracovní dny mezi 08-21 hod.
 7. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením Prodávajícího o přijetí Objednávky k provedení, které je pro Objednatele závazné, pokud k němu došlo bezprostředně po obdržení Objednávky. Potvrzení o přijetí Objednávky k vyřízení zasílá Prodávající e-mailem na adresu Objednatele, kterou uvedl v Objednávce.
 8. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje převést vlastnické právo ke zboží na objednatele a předat mu je, přičemž objednatel se zavazuje toto zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu cenu objednávky.
 9. Závaznou cenou pro strany Kupní smlouvy je celková cena Objednávky předložená Objednateli po zvolení způsobu platby a doručení před odesláním Objednávky, splatná dle kapitoly 3. Platební podmínky.
 10. Prodávající provádí Objednávky v Polsku i mimo něj. Informace o dostupných způsobech a termínech dodání, jakož i jejich náklady jsou uvedeny před zadáním objednávky, jak je uvedeno v kapitole 4. Dodací podmínky.
 11. Předmětem kupní smlouvy jsou nové věci, které je prodávající povinen dodat bez vad. Případné reklamace lze uplatnit způsobem a ve lhůtě uvedené v kapitole 5. Reklamace.
 12. Spotřebitel může odstoupit od provedených nákupů a odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu způsobem a ve lhůtě uvedené v kapitole 6. Odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se tato považuje za neplatnou, a pokud spotřebitel podá prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve, než prodávající jeho nabídku přijme, nabídka přestává být závazná.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Z důvodu plnění kupní smlouvy je objednatel povinen uhradit prodávajícímu celkovou cenu objednávky, která se skládá z hrubých cen objednaného zboží a nákladů na jejich dodání, platných v Obchodě v době zadání. objednávka.
 2. Hrubé ceny jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují všechny příslušné daně, včetně DPH.
 3. Prodávající poskytuje v Obchodě následující způsoby platby:
  1. na dobírku
  2. osobní odběr u prodávajícího
  3. bankovní převod
  4. rychlý elektronický bankovní převod
  5. splátkový úvěr
  6. platební karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

   

 4. Před odesláním Objednávky je Objednatel informován o tom, jaké způsoby platby jsou dostupné vzhledem k povaze a hodnotě objednaného zboží.
 5. Úhrada ceny Objednávky se provádí formou zvolenou před zadáním Objednávky.
 6. Termín platby vyplývá ze způsobu platby zvoleného Objednatelem. Kromě platby na dobírku probíhá platba po uzavření kupní smlouvy a před dodáním a předáním věci.
 7. Subjektem poskytujícím online platební služby v oblasti plateb kartou je Blue Media S.A.
 8. Subjektem poskytujícím online platební služby je Payu a Paynow

4. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Z důvodu plnění kupní smlouvy je prodávající povinen dodat předměty, které jsou předmětem této smlouvy, na adresu uvedenou v objednávce, přičemž objednatel je povinen si tyto věci vyzvednout.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží ihned po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 7 dnů, pokud se strany kupní smlouvy v tomto ohledu nedohodly jinak.
 3. Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – doba vyřízení objednávky se počítá ode dne připsání částky na bankovní účet prodejce
 4. Datum dodání, připravenost k odeslání nebo jiná data uvedená v Obchodě pro objednané položky jsou přibližné a prodávajícího nezavazují.
 5. Prodávající vyřizuje Objednávky v pořadí jejich přijetí.
 6. Prodávající poskytuje v Obchodě následující formy doručení:
  1. doručení na adresu příjemce
  2. osobní odběr u prodávajícího

   

 7. Objednatel je před zadáním objednávky informován, jaké formy dodání jsou dostupné vzhledem k povaze a hodnotě objednaného zboží a jeho nákladům.
 8. Objednatel má právo zkontrolovat stav zásilky po jejím doručení na místo uvedené v objednávce a před jejím vyzvednutím od přepravce.

5. REKLAMACE

 1. Prodávající se zodpovídá vzhledem k  objednateli, pokud má prodávaná věc fyzickou nebo právní vadu (záruka).
 2. V případě vady může Objednatel využít záruku a uplatnit reklamaci nebo využít záruku v souladu se záručním ujednáním.
 3. Reklamace se podává písemně na korespondenční adresu prodávajícího a musí obsahovat minimálně označení objednatele, včetně jeho jména a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefon, v případě právnických osob jméno a příjmení, adresa sídla a kontaktní údaje osoby oprávněné vyřídit záležitosti související s uplatněnou reklamací a popis závady, který je podkladem pro uplatnění reklamace.
 4. Prodávající reklamaci neprodleně řeší, nejpozději však do 14 dnů od jejího obdržení, posoudí a vyrozumí osobu uplatňující reklamaci písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci.
 5. Objednatel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadnou věc na korespondenční adresu prodávajícího na náklady prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy podáním prohlášení o odstoupení prodávajícímu. Prohlášení lze podat na formuláři poskytnutém prodávajícím, není to však povinné. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení na korespondenční adresu Prodávajícího před jejím uplynutím.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná převzetím zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce, a jde-li o smlouvu, jejíž součástí je velké množství věcí dodávaných samostatně, v celku nebo po částech – od převzetí poslední věci, šarže nebo části.
 4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání zboží.
 5. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 6. Pokud prodávající nenabídl, že si věc od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud věc nedostane zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže její vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 7. Pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tím vznikly.
 8. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu nebo ji předat osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy, pokud mu prodávající nenabídl věc vyzvednout sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.
 9. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení věci. Nelze-li tyto věci s ohledem na jejich povahu vrátit běžně poštou, náklady na vrácení věci vzniklé Spotřebitelem se rovnají nákladům na dodání věci Spotřebiteli.
 10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užití nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věci.
 11. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
  1. u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  3. ve které je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
  4. ve které je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  5. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
  6. ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá podnikatel kontrolu;
  7. ve kterém Spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu podnikatel dostavil za účelem neodkladné opravy nebo údržby; poskytuje-li podnikatel jiné doplňkové služby, než které si Spotřebitel vyžádal, nebo poskytuje věci jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo věcí;
  8. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
  9. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  10. uzavřená prostřednictvím veřejné dražby;
  11. na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy ;
  12. na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytnutí služby.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s činností vykonávanou objednatelem k uzavření kupní smlouvy a v souvislosti s jejím plněním je prodávající.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá za podmínek stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / WE (GDPR).
 3. Poskytnutí osobních údajů Objednatelem je dobrovolné, avšak nezbytné k uskutečnění Objednávky a plnění Kupní smlouvy a jejich zpracování probíhá:
  1. za účelem uzavření a realizace kupní smlouvy,
  2. pro účely přímého marketingu produktů a služeb Prodávajícího.

   

 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů v případě uvedeném v písm 3 pís. a) existuje zákonné oprávnění zpracovávat údaje nezbytné pro vznik, tvarování obsahu, změnu nebo ukončení právního vztahu mezi objednatelem a prodávajícím, jakož i z důvodu vlastnictví kupní smlouvy, a v případě uvedeném v bodě 3 pís. b) existuje zákonné oprávnění zpracovávat osobní údaje, když je to nezbytné pro splnění právně oprávněných účelů prováděných správcem údajů.
 5. Osobní údaje shromážděné Prodávajícím mohou být zpřístupněny:
  1. příslušným státním orgánům na jejich žádost na základě příslušných právních předpisů,
  2. jiným osobám a subjektům v případech stanovených zákonem.

   

 6. Rozsah zpracovávaných údajů zahrnuje zejména tyto osobní údaje:
  1. příjmení a jména
  2. telefonní číslo
  3. e-mailovou adresu
  4. dodací adresu
  5. Daňové identifikační číslo

   

 7. Objednatel může dobrovolně poskytnout svou e-mailovou adresu za účelem jejího využití prodávajícím pro účely marketingových aktivit prodávajícího, spočívajících především v zasílání obchodních informací Objednateli o produktech a službách prodávajícího.
 8. Prodávající zajišťuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutých objednatelem, zejména zamezení přístupu třetích osob k nim nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem, předcházení ztrátě, poškození nebo zničení údajů.
 9. Zadavatel má právo:
  1. Právo na informace o zpracování osobních údajů – na tomto základě poskytuje osobě, která takovou žádost podává, Správce informace o zpracování osobních údajů, včetně zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu zpracování uchovávaných údajů, subjekty, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, a plánované datum jejich odstranění;
  2. Právo získat kopii údajů – na tomto základě Správce poskytuje kopii zpracovávaných údajů týkajících se osoby podávající žádost;
  3. Právo na opravu – Správce na tomto základě odstraňuje případné nesrovnalosti či chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplňuje je či aktualizuje, pokud jsou neúplné nebo se změnily;
  4. Právo na výmaz údajů – na tomto základě můžete požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nutné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny;
  5. Právo na omezení zpracování – Správce na tomto základě přestane provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací se souhlasem subjektu údajů a jejich uchovávání, v souladu s přijatými pravidly uchovávání, nebo dokud neuplynou důvody pro omezení zpracování. zpracování údajů přestane existovat (např. bude vydáno rozhodnutí dozorového úřadu, které umožní další zpracování údajů);
  6. Právo na přenositelnost údajů – Správce na tomto základě v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem, vydává údaje poskytnuté subjektem údajů v počítačově čitelném formátu. Rovněž je možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu – za předpokladu, že jsou však v tomto ohledu technické možnosti jak na straně Správce, tak na straně tohoto jiného subjektu;
  7. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné takovou námitku zdůvodňovat;
  8. Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické či statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou vlastnictví). Námitka v tomto směru by měla obsahovat odůvodnění a podléhá posouzení Správce;
  9. Právo odvolat souhlas – pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo jej kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před udělením souhlasu.
  10. Právo podat stížnost – v případě, že bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR nebo jiných ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi kanceláře Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Žádost o výkon práv subjektů a údajů lze podat:

  – písemně na adresu Správce;

  – emailem.

  V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, čeho se žádost týká, tedy zejména:

  – jaké právo chce osoba podávající žádost využít (např. právo obdržet kopii údajů, právo na výmaz údajů atd.);

  – jakého procesu zpracování se žádost týká (např. využití konkrétní služby, aktivita na konkrétní webové stránce, zasílání newsletteru obsahujícího obchodní informace na konkrétní e-mailovou adresu atd.);

  – jakých účelů zpracování se žádost týká (např. marketingové účely, analytické účely atd.).

  Odpověď na žádost bude poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Bude-li nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Správce informovat žadatele o důvodech takového prodloužení.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Prodávající v přiměřené době po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však při dodání věci, poskytne spotřebiteli potvrzení o uzavření této smlouvy na trvalém nosiči, kterým může být elektronická zpráva zaslaná na Emailovou adresu spotřebitele, kterou uvedl v objednávce.
 2. Výše uvedené potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje minimálně informace o:
  1. a) hlavních rysech výhod;
  2. b) údajích identifikujících prodávajícího, zejména společnost, subjekt, který podnik zaregistroval, jakož i číslo, pod kterým byl registrován;
  3. c) adrese prodávajícího, e-mailové adrese a telefonním čísle, na kterých může spotřebitel prodávajícího rychle a efektivně kontaktovat;
  4. d) adrese, na kterou může spotřebitel podávat stížnosti;
  5. e) celkové ceně Objednávky včetně daní a poplatků za dopravu;
  6. f) způsobu a datumu platby;
  7. g) způsobu a termínu plnění prodávajícím a postupu vyřizování reklamace uplatňovaným prodávajícím;
  8. h) způsobu a lhůtě pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy;
  9. i) nákladech na navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy, které nese Spotřebitel, pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  10. j) případech nedostatku práva na odstoupení od smlouvy na základě předpisů a okolností, za kterých spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
  11. k) povinnostech podnikatele dodat zboží bez vad;
  12. l) existenci a obsahu záruk a poprodejních služeb a způsob jejich realizace;
  13. m) kodexu správné praxe, k jehož dodržování se prodávající dobrovolně zavázal, a způsob jeho čtení;
  14. n) funkčnosti digitálního obsahu a technická opatření k jeho ochraně;
  15. o) významné interoperabilitě digitálního obsahu s počítačovým hardwarem a programováním, o kterých podnikatel ví nebo by měl vědět;
  16. p) možnosti využití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto řízením.

   

 3. Prodávající uplatňuje Kodex správné praxe v elektronickém obchodu eCommerce Fair Play, jehož obsah je dostupný na http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play;
 4. V případě sporu s Prodávajícím má Spotřebitel možnost využít mimosoudní postupy reklamace a zjednání nápravy. Informace o možnosti využití mimosoudních (alternativních) způsobů řešení sporů, včetně mediace, jsou k dispozici na následujících adresách:
  1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

   

 5. Spotřebitel může mimo jiné:
  1. a) obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud působící při Obchodní inspekci se žádostí o řešení sporu z uzavřené Kupní smlouvy,
  2. b) obrátit se na oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu s prodávajícím,
  3. c) získat bezplatnou pomoc při řešení sporu s využitím bezplatné pomoci okresního nebo městského ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, jako je Federace spotřebitelů nebo Sdružení polských spotřebitelů,
  4. d) podejte svou stížnost prostřednictvím internetové platformy EU ODR dostupné na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

 6. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Objednatelem, který není zároveň Spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.
 7. Kupní smlouva je uzavřena v souladu s polským právem a v polštině..

KONEC OBECNÝCH PODMÍNKY PRODEJE


PODMÍNKY SLUŽBY ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Na základě článku. 8 sec. 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů), poskytovatel služeb Izomar Ewa Strzewiczek tímto stanoví pravidla pro poskytování elektronických služeb. služby dostupné v rámci Obchodu (dále jen „Předpisy“), které specifikují zejména:
  1. druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky;
  2. podmínky pro poskytování služeb elektronickými prostředky;
  3. podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb;
  4. reklamační řád poskytování elektronických služeb;
  5. ochrana osobních údajů;
  6. ochrana práv duševního vlastnictví;
  7. odpovědnost stran.

§ 2 Definice

 1. Pro účely těchto předpisů budou mít následující pojmy následující význam:
  1. Poskytovatel služeb – podnikatel podnikající pod jménem Izomar Ewa Strzewiczek a pod číslem Regon: 363759873 a číslem NIP: 6441811392, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, se sídlem ul. Armii Krajowej 96, 41-216 Sosnowiec a korespondenční adresa ul. Zakawie 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza;
  2. Příjemce služby – kdokoli, kdo využívá služby nebo jakýmkoli jiným zákonným způsobem používá Webové stránky poskytované Poskytovatelem služby;
  3. Web – webový systém dostupný na internetové adrese https://uszczelnianie.com.pl/shop tvořící soubor statických a dynamických dokumentů obsahujících grafické soubory, skripty a další prvky sbírky propojené vzájemnými vztahy;
  4. Služby – služby poskytované elektronicky, tj. bez současné přítomnosti smluvních stran (na dálku), prostřednictvím přenosu dat na individuální žádost Příjemce služby, odeslaných a přijatých pomocí elektronických zpracovatelských zařízení, včetně digitální komprese, a ukládání dat, které jsou plně přenášeny, přijímány nebo přenášeny prostřednictvím telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 o telekomunikačních zákonech;

§ 3 Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky

 1. V rámci Webu poskytuje Poskytovatel služeb Služby směřující k uzavření Kupní smlouvy, zejména tyto Služby:
  1. informační služby,
  2. komunikační služby,
  3. služby organizace prodeje.

   

 2. Informační služby spočívají v poskytování, na individuální žádost Příjemce služby, informací umístěných na webu zobrazením stránky s konkrétní URL adresou.
 3. Komunikační služby spočívají v umožnění, na individuální žádost Zákazníka, komunikace s příslušným oddělením nebo kontaktními osobami Poskytovatele služby.
 4. Služby v oblasti organizace prodeje spočívají v umožnění Zákazníkovi provádět objednávky a uzavírat kupní smlouvu na dálku. Poskytovatel služeb v rámci této služby poskytuje zejména mechanismus virtuálního košíku a objednávkový formulář s tlačítkem jasně označeným „objednat s povinností platby“, jakož i službu registrace na Webu.

§ 4 Podmínky poskytování služeb elektronickými prostředky

 1. Technické požadavky na používání webu:
  1. a) připojení k internetu,
  2. b) disponující elektronickými komunikačními prostředky umožňujícími zobrazování hypertextových dokumentů ve standardu HTML 5 a CSS 3, připojenými v Internetu prostřednictvím síťové služby HTTP s podporou Java Script a podporou cookies a monitorem s rozlišením minimálně 1024×768.

   

 2. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah, stejně jako činit kroky, které mohou způsobit narušení nebo poškození webu.
 3. Příjemce služby může používat služby anonymně nebo pod pseudonymem, pokud vlastnost služby nevyžaduje konkrétní osobní údaje.
 4. Služby uvedené v § 3 těchto předpisů jsou poskytovány bezplatně.

§ 5 Podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování elektronických služeb

 1. Smlouva o poskytování elektronických služeb uvedených v těchto pravidlech vzniká okamžikem, kdy Zákazník začne službu využívat. Využívání dané služby Příjemcem služby probíhá za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 2. Příjemce služby může užívání vybrané služby kdykoli ukončit. Opustí-li Příjemce služby webovou stránku, smlouva o poskytování elektronických služeb, služeb, které nejsou nepřetržité, a zejména těch uvedených v § 3 odst. 1 písm. 1 pís. a) a b) jsou automaticky ukončeny bez nutnosti dalších prohlášení stran. V ostatních případech stačí k ukončení smlouvy projev vůle. Právní účinky ukončení užívání služby se určují podle kogentních ustanovení právních předpisů platných pro právní povahu poskytované služby a skutkové okolnosti.

§ 6 Reklamační řád poskytování elektronických služeb

 

 1. Příjemci mají právo podávat stížnosti ve věcech souvisejících se službami.
 2. Reklamace se podává písemně, doporučeně poštou, na korespondenční adresu Poskytovatele služeb.
 3. Správně podaná stížnost by měla obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. označení Příjemce služby (včetně jeho jména a příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a v případě právnických osob název, adresa sídla a kontaktní údaje osoby oprávněné vyřizovat záležitosti související s podanou stížností);
  2. podrobný popis problému, který je základem stížnosti.

   

 4. Poskytovatel služeb posoudí reklamace do 14 dnů od jejich obdržení.
 5. Výsledek reklamace poskytovatel služeb neprodleně oznámí reklamujícímu písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

§ 7 Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků je Poskytovatel služeb.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá za podmínek stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / WE (GDPR), zákona o poskytování elektronických služeb a ustanovení Nařízení.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro poskytování elektronických služeb při organizaci prodeje služeb a k jejich zpracování dochází:
  1. za účelem poskytování služby,
  2. pro účely přímého marketingu produktů a služeb Poskytovatele služeb.

   

 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů v případě uvedeném v odst. 3 pís. a), existuje zákonné oprávnění zpracovávat údaje nezbytné ke vzniku, formování obsahu, změně nebo ukončení právního vztahu mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby, jakož i vzhledem k povaze služeb poskytovaných poskytovatelem služeb popř. způsob jejich vypořádání, a v případě uvedeném v odst. pís. b) zákonné oprávnění zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné pro naplnění zákonem odůvodněných účelů sledovaných správcem údajů.
 5. Osobní údaje shromážděné Poskytovatelem služby mohou být také zpřístupněny:
  1. příslušným státním orgánům na jejich žádost na základě příslušných právních předpisů,
  2. jiným osobám a subjektům v případech stanovených zákonem.

   

 6. Rozsah zpracovávaných údajů zahrnuje zejména tyto osobní údaje Příjemce služby:
  1. příjmení a jméno
  2. telefonní číslo
  3. e-mailovou adresu
  4. dodací adresu
  5. Daňové identifikační číslo

   

 7. Příjemce služby může dobrovolně poskytnout svou e-mailovou adresu také za účelem jejího využití ze strany poskytovatele služeb pro účely marketingových aktivit poskytovatele služeb, spočívajících zejména v zasílání obchodních informací o produktech a službách poskytovatele služeb příjemcům služeb.
 8. Poskytovatel služeb zajišťuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů poskytnutých Uživateli služby, zejména zamezení přístupu třetích osob k nim nebo jejich zpracování v rozporu se zákonem, zamezení ztráty, poškození nebo zničení dat.
 9. Příjemci mají právo:
  1. Právo na informace o zpracování osobních údajů – na tomto základě poskytuje osobě, která takovou žádost podává, Správce informace o zpracování osobních údajů, včetně zejména vše o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, a plánovaném datu jejich odstranění;
  2. Právo získat kopii údajů – na tomto základě Správce poskytuje kopii zpracovávaných údajů týkajících se osoby podávající žádost;
  3. Právo na opravu – Správce na tomto základě odstraňuje případné nesrovnalosti či chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplňuje je či aktualizuje, pokud jsou neúplné nebo se změnily;
  4. Právo na výmaz údajů – na tomto základě můžete požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nutné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny;
  5. Právo na omezení zpracování – Správce na tomto základě přestane provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací se souhlasem subjektu údajů a jejich uchovávání, v souladu s přijatými pravidly uchovávání, nebo dokud neuplynou důvody pro omezení zpracování. zpracování údajů přestane existovat (např. bude vydáno rozhodnutí dozorového úřadu, které umožní další zpracování údajů);
  6. Právo na přenositelnost údajů – Správce na tomto základě v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem, vydává údaje poskytnuté subjektem údajů v počítačově čitelném formátu. Rovněž je možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu – za předpokladu, že jsou však v tomto ohledu technické možnosti jak na straně Správce, tak na straně tohoto jiného subjektu;
  7. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné takovou námitku zdůvodňovat;
  8. Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické či statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou vlastnictví). Námitka v tomto směru by měla obsahovat odůvodnění a podléhá posouzení Správce;
  9. Právo odvolat souhlas – pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo jej kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před udělením souhlasu. ( stažený; – usunąć)
  10. Právo podat stížnost – v případě, že bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR nebo jiných ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi kanceláře Úřadu pro ochranu osobních údajů ( Kancelář – usunąć)

  Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat:

  – písemně na adresu Správce;

  – emailem.

  V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, čeho se žádost týká, tedy zejména:

  – jaké právo chce osoba podávající žádost využít (např. právo obdržet kopii údajů, právo na výmaz údajů atd.);

  – jakého procesu zpracování se žádost týká (např. využití konkrétní služby, aktivita na konkrétní webové stránce, zasílání newsletteru obsahujícího obchodní informace na konkrétní e-mailovou adresu atd.);

  – jakých účelů zpracování se žádost týká (např. marketingové účely, analytické účely atd.).

  Odpověď na žádost bude poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Bude-li nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Správce informovat žadatele o důvodech takového prodloužení.

   

 10. Poté, co Zákazník nepřetržité využívání služeb ukončí, nebude Poskytovatel služeb zpracovávat osobní údaje uvedené v odst 6, s výjimkou údajů, které jsou: připuštěny ke zpracování na základě zákonných ustanovení nebo smlouvy, nezbytné k vysvětlení okolností neoprávněného použití služeb. V tomto případě Poskytovatel služby odstraní veškerá označení identifikující Příjemce Služby a ukončení telekomunikační sítě a ICT systému používaného Příjemcem Služby (anonymizace dat), pokud Příjemce Služby nebude souhlasit s tím, že tato označení neodstraní.

§ 8 Ochrana práv duševního vlastnictví

 1. Poskytovatel služby prohlašuje, že v souvislosti s poskytováním služeb poskytuje Příjemci služby obsah chráněný zákonem o duševním vlastnictví, zejména díla chráněná autorským právem a materiály nesoucí ochranné známky.
 2. Příjemce služby je povinen dodržovat ustanovení práva duševního vlastnictví. Zejména je zakázáno jakékoli kopírování, úpravy, jakož i veřejné přehrávání poskytnutého obsahu bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb, pokud to nevyplývá ze samostatných dohod nebo kogentních ustanovení zákona.

§ 9 Závěrečná ustanovení

 1. V záležitostech, na které se nevztahují Nařízení, se použijí ustanovení polského práva, včetně občanského zákoníku a Zákona o ohlášení služeb elektronickými prostředky.
 2. Tento Řád je bezplatně zpřístupněn prostřednictvím webové stránky, která poskytuje Poskytovatelům služeb možnost seznámit se s jejich obsahem před uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Předpisy jsou k dispozici ve formě, která umožňuje jejich stažení, uložení, a tisk.

KONEC PODMÍNEK SLUŽBY
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ I.
COOKIES

 

 1. Definice:
  1. Správce – podnikatel vystupující pod jménem Izomar Ewa Strzewiczek a užívající Regon číslo: 363759873 a NIP číslo: 6441811392, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem hospodářství, s sídlo na ul. Armii Krajowej 96, 41-216 Sosnowiec a korespondenční adresa ul. Zakawie 14, 42-530 Dąbrowa Górnicza, která poskytuje elektronické služby a ukládá a přistupuje k informacím na zařízeních Uživatelů prostřednictvím Webu,
  2. Webové stránky – webové stránky provozované Správcem na adrese http://uszczelwanie.com.pl/shop,
  3. Uživatel – koncový uživatel nebo účastník ve smyslu zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (Sbírka zákonů z roku 2004, č. 171, položka 1800, v platném znění)

   

 2. Plnění povinností uložených zákonem ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o svobodném přesunu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (GDPR), způsobu uchovávání informací nebo přístupu k informacím již uloženým na koncovém zařízení Uživatele, je uveden níže. Prostřednictvím informací obsažených v tomto dokumentu je Uživatel informován o:
  1. a) účelu ukládání a přístupu k těmto informacím,
  2. b) možnosti jím určit podmínky ukládání nebo přístupu k těmto informacím prostřednictvím nastavení softwaru instalovaného v jím používaném telekomunikačním koncovém zařízení nebo konfigurace služby.

   

 3. Web provozovaný Správcem používá cookies. „Cookies“ je třeba chápat jako části informací uložených ve formě textu, odeslaných serverem, na kterém se Webová stránka nachází, a uložených v paměti koncového zařízení Uživatele.
 4. Informace shromážděné na základě souborů cookies používá Správce k poskytování služby poskytované elektronicky a dále pro statistické a marketingové účely. Tyto informace neobsahují osobní údaje ani důvěrné informace.
 5. Uživatel může kdykoli zobrazit a smazat soubory cookie uložené na jeho koncovém zařízení způsobem uvedeným výrobcem jeho webového prohlížeče.
 6. Službu přijímání cookies může uživatel kdykoli zakázat způsobem uvedeným výrobcem jeho webového prohlížeče, tím však může Správce znemožnit poskytování služeb elektronicky.
 7. Správce informuje, že ukládá HTTP dotazy směřované na server provozující Web za účelem analýzy a optimalizace práce tohoto serveru a Webu. Navštívené zdroje jsou identifikovány adresami URL a informace uložené v souborech protokolu serveru jsou následující:- veřejná IP adresa počítače, ze kterého dotaz přišel, včetně přímo počítače uživatele,- název stanice klienta – identifikace prováděná pokud možno protokolem http,- čas příchodu poptávky,- kód požadavku http,- kód odpovědi http,- URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (tzv. odkaz referer) – v případě, kdy byl přechod na webovou stránku proveden prostřednictvím odkazu,

  – informace o prohlížeči uživatele,

  – informace o chybách, které se vyskytly při provádění HTTP transakce

   

 8. Údaje uložené v souborech protokolu serveru jsou anonymní a nejsou spojeny s konkrétními lidmi navštěvujícími webovou stránku.

 


Poznámka k autorským právům k podmínkám prodeje

 

Vlastníkem věcných autorských práv k vzoru tohoto Prodejního řádu je Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., která udělila obchodu (http://uszczelwanie.com.pl/shop) účast v eCommerce programu Fair Play neexkluzivní a nezadatelné právo používat tyto Podmínky prodeje pro své vlastní online komerční aktivity. Kopírování a šíření vzoru tohoto Obchodního řádu bez souhlasu Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. je zakázáno. Online prodejci se mohou dozvědět více o eCommerce programu Fair Play a možnostech toho bezplatného použijte vzor prodejního řádu na webové stránce http://safebuy.pl/ Sprzedaż-internetowi/

DOWNLOAD PRINT – pobierz ze sprzedaży


 

Místo, datum

 

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Adresát: Izomar Ewa Strzewiczek
ul. Zakawie 14
42-530 Dąbrowa Górnicza
e-mail: izomar@uszczelnianie.com.pl
telefon: 510158141

FORMA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA VZDÁLENOST
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Já, níže podepsaný, oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na základě následující/ch položky/ek:

 

Datum uzavření smlouvy:
Datum přijetí:

 

Podpis spotřebitele